Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta 2020-07-08 11:41:42

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo

Europos Sąjungoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai.

 

Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

 

Teisingumo (teisminių įgaliojimų) vykdymo tikslais Vilniaus apygardos teisme gali būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, pilietybė, etninė kilmė ir kiti asmens duomenys, gaunami proceso įstatymuose ir kituose teismo procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys reikalingi procesinei veiklai vykdyti.

Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, Vilniaus apygardos teismas gali naudoti duomenis iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO), taip pat iš kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų tiek, kiek tai reikalinga bylos procesui vykdyti.

 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas). Vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

 

Duomenų valdytojas – Vilniaus apygardos teismas, juridinio asmens kodas 193312970, buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 40, tel. 8 706 68 368 ir 8 706 68 369, el. p. vilniaus.apygardos@teismas.lt.

 

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai asmens duomenys tvarkomi teisingumo vykdymo ir bylų nagrinėjimo organizavimo tikslais:

  1. Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą (įgyvendinama informaciją skelbiant teismo interneto svetainėje).
  2. Teisė susipažinti su asmens duomenimis.
  3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
  4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).
  5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
  6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
  7. Teisė į duomenų perkeliamumą.
  8. Teisė skųsti teismo veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui Administravimo teismuose nuostatų nustatyta tvarka ir terminais. Skundai dėl asmens duomenų tvarkymo teismui vykdant teisingumą nagrinėjami proceso įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka detalizuota Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus apygardos teisme taisyklių VI skyriuje.

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises (išskyrus teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą), privalo pateikti rašytinį prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus apygardos teisme taisyklių nustatyta tvarka. Prašymo formą galite rasti čia.

Vilniaus apygardos teisme vykdomą vaizdo stebėjimą reglamentuoja Vaizdo duomenų tvarkymo Vilniaus apygardos teisme taisyklės.

Vilniaus apygardos teismo veiksmai ar neveikimas, susiję su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt) Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Vilniaus apygardos teisme yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – vyriausioji specialistė darbui su personalu Ilona Arcabaitė, į kurią dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu 8 706 68403 arba rašyti elektroninio pašto adresu ilona.arcabaite@teismas.lt.

Aktualūs Vilniaus apygardos teismo dokumentai: 

Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus apygardos teisme taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Rekomendacijos, gairės ir kita aktuali informacija:

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodinė informacija

Europos duomenų apsaugos valdybos metodinė informacija

29 straipsnio darbo grupės metodinė informacija