Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Naujienos

Paskelbtas konkursas Teismo raštinės skyriaus vertėjo pareigoms užimti (Nr. 93495)

2021-09-15
Skelbimo nr.: 73495
Skelbimo data: 2021-09-14
Skelbimas galioja iki: 2021-09-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus apygardos teismas
Konkursą organizuojanti įstaiga:  
Pareigos: Teismo raštinės skyriaus vertėjas, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 4,9 - 5,2
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: www.vat.teismas.lt

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO VERTĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Vilniaus apygardos teismo vertėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų pareigybės grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis;

3.3. mokėti anglų, rusų ar lenkų kalbą B2 lygiu;*

3.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, informacijos paieškos ir perdavimo priemonėmis, faksu ir kopijavimo aparatu;

3.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. verčia žodžiu iš (į) užsienio kalbos(-ą) teismo posėdyje dalyvaujančių asmenų, nemokančių lietuvių kalbos, paaiškinimus, pareiškimus, o šiems asmenims – paaiškinimų, pareiškimų, perskaitomų teisme dokumentų turinį, procesinių veiksmų esmę, teismo nutartis, sprendimus ir nuosprendžius;

4.2. verčia raštu teismui pateiktus dokumentus, siunčiamus dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus iš (į) užsienio kalbos(-ą);

4.3. verčia raštu iš lietuvių kalbos į užsienio kalbą teismo dokumentus, kurie pagal įstatymus proceso dalyviams įteikiami ne lietuvių kalba;

4.4. verčia raštu iš lietuvių kalbos į užsienio kalbą raštus, lydraščius, pavedimus dėl dokumentų įteikimo ne Lietuvos Respublikoje, įformina šiuos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

4.5. Teismo raštinės skyriaus vedėjo, teismo kanclerio nurodymu pavaduoja Vilniaus apygardos teismo vyriausiąjį vertėją, o Vilniaus apygardos teismo vyriausiojo vertėjo nurodymu – kitą vertėją atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių metu;

4.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio vyriausiojo vertėjo, Teismo raštinės skyriaus vedėjo, teismo kanclerio su teismo, Teismo raštinės skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV. PAVALDUMAS

5. Vilniaus apygardos teismo vertėjas tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus vedėjui.

*Reikalavimas taikomas naujai priimamiems darbuotojams

Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 

Komentarai

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}

Naujienų prenumerata

Informacija

Teismo darbo laikas

I–IV 8.00–17.00

V 8.00–15.45

Pietų pertrauka

12.00–12.45

Dokumentų priėmimo laikas

I–IV 7.30–17.00

V 7.30–15.45

Telefonas pasiteirauti:

8 706 68 369, 8 706 68 364

El. paštas vilniaus.apygardos@teismas.lt