Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Teismo kancleris ir jam pavaldūs asmenys

Informacija atnaujinta 2021-08-10 13:48:44

TEISMO KANCLERIS IR JAM PAVALDŪS ASMENYS

Agnė Silickienė

Kanclerė

1.Vilniaus apygardos teismo prisijungimas prie Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo.
2.Ilgalaikio turto naudojimo ir apskaitos Vilniaus apygardos teisme apžvalga ir siūlymai dėl turto apskaitos tobulinimo.
3.Viešųjų pirkimų proceso tobulinimas ir optimizavimas.
4.Socialiai atsakingos įmonės standarto monitoringas Vilniaus apygardos teisme.
5.Papildomų patalpų teismo (nuotoliniams) posėdžiams įrengimas.

Lijana Jakelaitienė

Vyriausioji specialistė darbui su personalu

1. Teismo pirmininko ir teismo kanclerio 2020 m. ir 2021  m. įsakymų veiklos klausimais VAT išoriniame puslapyje aktualizavimas.

2. Informacijos VAT išorinėje svetainėje pateikimas.

3. Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo santykius, savalaikį, įstatymuose nustatytais terminais, įgyvendinimą, rengti/atnaujinti vidaus teisės aktus.

4. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apmokėjimo sistemos peržiūrėjimas ir atnaujinimas

5. Atlikti ir/ar dalyvauti atliekant pavestus tarnybinius tyrimus ar darbo drausmės pažeidimus, dalyvauti komisijų veikloje, rengti tyrimo išvadas, komisijų protokolus ir pan.

Ilona Arcabaitė

Vyriausioji specialistė darbui su personalu

1. Pateikti iki 2021 m. balandžio 1 d. Vilniaus apygardos teismo darbo tarybai pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 205 straipsnį.

2. Peržiūrėti ir atnaujinti Komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo Vilniaus apygardos teisme tvarkos aprašą dėl atsiradusių pasikeitimų (Teisėjų tarybos nutarimas, DVS naudojimas teikiant prašymą leisti dalyvauti mokymuose ir jau suderinus dalyvavimą su NTA teikiant prašymą dėl komandiruotės).

3. Informacinių technologijų skyriaus darbuotojui pateikti informaciją apie teismo darbuotojų pareigybes iki 2021 m. vasario 15 d.

4. Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo santykius, savalaikį (įstatymuose nustatytais terminais) įgyvendinimą. Rengti ir atnaujinti vidaus teisės aktus.

Galina Pavlova

Vyriausioji specalistė  viešiesiems pirkimams

1. Peržiūrėti ir patikrinti duomenis apie teismo darbuotojų dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose nešališkumo deklaracijų (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1S-93 „Dėl nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“, aktuali redakcija nuo 2020 m. sausio 3 d.) ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymą. Atnaujinti nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registro duomenis.

2. Vykdyti teismo pasirašomų sutarčių stebėseną, ilgalaikių sutarčių galiojimo pabaigos terminų analizę, patikrinti esamu laikotarpiu galiojančių sutarčių kainos išpirkimo duomenis. Teikti siūlymus dėl viešųjų pirkimų inicijavimo turint tikslą sudaryti naujas ilgalaikes sutartis dėl paslaugų ar prekių tiekimo.

3. Išanalizuoti viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės reglamentavimą vidiniuose dokumentuose, dalyvaujančių visuose viešųjų pirkimų proceso etapuose darbuotojų poreikį bei jų funkcijas ir atsakomybes bei pateikti siūlymus dėl pirkimų organizavimo reglamentavimo tobulinimo.

Vaida Jurkevičiūtė

Teismo raštinės skyriaus vedėja

1. Parengti naujo darbuotojo adaptacijos programą teisme.

2. Po LITEKO2 DVS sistemos įdiegimo atnaujinti Vilniaus apygardos teismo dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašą.

3. Kas mėnesį teismo interneto skilčiai „Asmenų aptarnavimas“ parengti po aktualų straipsnį asmenų aptarnavimo gerinimo klausimu.

4. Atlikti pakartotinį patikrinimą dėl Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2019 m. lapkričio 12 d. įsakyme Nr. V-194 „Dėl inventorizacijos komisijos siūlymų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ numatytų priemonių įgyvendinimo ir parengti patikrinimo akto projektą.