Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus apygardos teismas
lt
En

Teismo kancleris ir jam pavaldūs asmenys

Informacija atnaujinta 2022-03-28 14:59:51

TEISMO KANCLERIS IR JAM PAVALDŪS ASMENYS

Agnė Silickienė

Kanclerė

1.Vilniaus apygardos teismo veiklos organizavimas pagal socialiai atsakingos įmonės veiklos standartus, socialiai atsakingos įmonės standarto monitoringas.
2.Sudaryti sąlygas Vilniaus apygardos teismo darbuotojų kompetencijai ir kvalifikacijai kelti.
3.Užtikrinti teismo darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo kontrolę.
4.Didinti teismo administracijos padalinių veiklos efektyvumą, užtikrinti optimalią Teismo administracijos padalinių sudėtį.

Lijana Jakelaitienė

Vyriausioji specialistė darbui su personalu

1. Teismo pirmininko ir teismo kanclerio 2020 m. ir 2021  m. įsakymų veiklos klausimais VAT išoriniame puslapyje aktualizavimas.

2. Informacijos VAT išorinėje svetainėje pateikimas.

3. Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo santykius, savalaikį, įstatymuose nustatytais terminais, įgyvendinimą, rengti/atnaujinti vidaus teisės aktus.

4. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apmokėjimo sistemos peržiūrėjimas ir atnaujinimas

5. Atlikti ir/ar dalyvauti atliekant pavestus tarnybinius tyrimus ar darbo drausmės pažeidimus, dalyvauti komisijų veikloje, rengti tyrimo išvadas, komisijų protokolus ir pan.

Ilona Arcabaitė

Vyriausioji specialistė darbui su personalu

1. Pateikti iki 2021 m. balandžio 1 d. Vilniaus apygardos teismo darbo tarybai pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 205 straipsnį.

2. Peržiūrėti ir atnaujinti Komandiruočių rengimo, jų išlaidų apmokėjimo Vilniaus apygardos teisme tvarkos aprašą dėl atsiradusių pasikeitimų (Teisėjų tarybos nutarimas, DVS naudojimas teikiant prašymą leisti dalyvauti mokymuose ir jau suderinus dalyvavimą su NTA teikiant prašymą dėl komandiruotės).

3. Informacinių technologijų skyriaus darbuotojui pateikti informaciją apie teismo darbuotojų pareigybes iki 2021 m. vasario 15 d.

4. Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir darbo santykius, savalaikį (įstatymuose nustatytais terminais) įgyvendinimą. Rengti ir atnaujinti vidaus teisės aktus.

Galina Pavlova

Vyriausioji specalistė  viešiesiems pirkimams

1. Peržiūrėti ir patikrinti duomenis apie teismo darbuotojų dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose nešališkumo deklaracijų (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1S-93 „Dėl nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“, aktuali redakcija nuo 2020 m. sausio 3 d.) ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymą. Atnaujinti nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų registro duomenis.

2. Vykdyti teismo pasirašomų sutarčių stebėseną, ilgalaikių sutarčių galiojimo pabaigos terminų analizę, patikrinti esamu laikotarpiu galiojančių sutarčių kainos išpirkimo duomenis. Teikti siūlymus dėl viešųjų pirkimų inicijavimo turint tikslą sudaryti naujas ilgalaikes sutartis dėl paslaugų ar prekių tiekimo.

3. Išanalizuoti viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės reglamentavimą vidiniuose dokumentuose, dalyvaujančių visuose viešųjų pirkimų proceso etapuose darbuotojų poreikį bei jų funkcijas ir atsakomybes bei pateikti siūlymus dėl pirkimų organizavimo reglamentavimo tobulinimo.

Vaida Jurkevičiūtė

Teismo raštinės skyriaus vedėja

1 užduotis: Vadovaujantis asmenų aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos aprašu atlikti Asmenų aptarnavimo Vilniaus apygardos teisme stebėseną (monitoringą), užtikrinti 2021 m. vykdyto monitoringo metu suformuluotų siūlymų ir rekomendacijų, skirtų asmenų aptarnavimui gerinti teisme, įgyvendinimą.
2 užduotis: Užtikrinti tinkamą neprocesinių dokumentų valdymą naudojant LITEKO2 Dokumentų valdymo modulį (toliau – DVS), teismo darbuotojams teikti metodinę pagalbą su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
3 užduotis: Koordinuojant asmens duomenų apsaugos klausimus teisme, gavus informacijos apie asmens duomenų pažeidimą, nedelsiant organizuoti asmens duomenų pažeidimo tyrimą, užtikrinant, jog būtų imtasi būtinų asmens duomenų apsaugos priemonių.
4 užduotis: Atnaujinti Asmenų aptarnavimo, jų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo Vilniaus apygardos teisme taisykles (Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 2021 m. gruodžio 7 d. redakcija).
5 užduotis: Tobulinti Teismo raštinės skyriaus veiklą.